Základní umělecká škola, Šumperk
  Šablony pro MŠ a ZŠ I
  Výtvarný obor
  Facebook školy
  Youtube školy
  ZUŠ Šumperk
    Žerotínova 11
    787 01   Šumperk
    +420 583 214 361
    +420 602 807 998
   
    ID datové schránky: pwjqfwz

  QR code
  Olomoucký kraj
  Město Šumperk
  Nadace Karla Komárka
  Alois Pospíšil - sponzor školy ZUŠ Šumperk
   Kalendář akcí školy

   
  INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  V ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLE, ŠUMPERK, ŽEROTÍNOVA 11   

  INFORMACE JE UVEŘEJNĚNA NA WEBOVÉM PORTÁLU ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, ŠUMPERK, ŽEROTÍNOVA 11 http://www.zus-sumperk.cz .

  Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11, je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje, který je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem naší organizace je poskytování základů vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech.

  Příspěvková organizace zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

  Příspěvková organizace je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:

  1.   přijímání uchazečů k základnímu uměleckému vzdělávání,
  2.   základní umělecké vzdělávání.


  Kontaktní adresa správce:

  Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11,

  se sídlem Žerotínova 11, 787 01 Šumperk,

  IČ: 00852333,

  telefon: +420 583 214 361,

  e-mail: skola@zus-sumperk.cz

  ID datové schránky: pwjqfwz

  Příspěvková organizace na základě povinnosti uložené jí obecným nařízením jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

  Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:

  Josef Macek, DiS, Základní umělecká škola, Žerotínova 11, 787 01 Šumperk

  mobil: +420 778 709 612,

  e-mail: macek@zus-sumperk.cz,

  Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě splnění právních povinností, které se na Základní uměleckou školu, Šumperk, Žerotínova 11 vztahují.

  Další nezbytné osobní údaje mohou být shromažďovány za účelem splnění smlouvy mezi Základní uměleckou školou, Šumperk, Žerotínova 11 a Vámi.

  V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

  Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.

  Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

  V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

  Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů.

  Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.